هر چه پاشنه بلندتر ، به خدا نزدیک تر است

'هر چه پاشنه بلندتر باشد ، به خدا نزدیک تر می شوید' یک عبارت نمادین است که به منظور تقویت زنان در زنانگی آنها به کار می رود. اما آیا زنان مسیحی باید کفش پاشنه بلند بپوشند؟

آیا زنان مسیحی باید آرایش کنند؟

بسیاری از مسیحیان می گویند که آرایش کردن خوب است ، در حالی که سایر مسیحیان فکر می کنند بدون آرایش و طبیعی تنها راه خدایی است. اما آیا آرایش کردن گناه است؟